måndag 21 juni 2010

ICA-handlaren som bojkottar Israeliska varor

Rikard Björk har skickat ett meddelande till medlemmarna i Facebook-gruppen "Vi som stöder ICA-handlaren som bojkottar ISRAEL", från ICA-handlaren John Curovac.

English follows below


Här är John Curovacs brev:

Den brittiske 1700-talspolitikern Edmund Burke tillskrivs följande ord:
”The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing.” Eller, på svenska: “Det enda ondskan behöver för att segra, är att de goda ingenting gör.”

För mig är det en av de största sanningar som någonsin nedtecknats.

Som 16-åring i krigets Bosnien fick jag personligen uppleva den totala utsattheten och maktlösheten. Ingen höjde då rösten – inte ens min far som jag alltid beundrat kunde göra någonting. Hela min familj var utlämnad till andras godtycke – andra bestämde om vi skulle få leva eller inte. Det som hände mig då, förändrade mig som människa och mitt liv.

I arton år har jag väntat på en chans att få höja rösten – att kunna påverka och göra lite skillnad för utsatta människor. Jag har, troligtvis mer än andra, kunnat sätta mig in i judars och palestiniers situation – nu och i historien. Jag kan, troligtvis mer än andra, känna hur det känns att obeväpnad stå på knä inför vapenmakt. Jag kan, troligtvis mer än andra, identifiera mig med Palestinierna i Gaza. De blir en del av min familj – mina systrar och bröder.

Det jag gjort är inte mycket. Inte alls. Det är inte ens svårt – det är enkelt. Men, det är något. Och alla ”good men” kan göra just detta: Något! Det är när vi väljer att se åt ett annat håll och göra ingenting, som världen blir en sämre plats. Det jag gjort kan liknas vid fjärilens vingslag som Konrad Lorenz 1979 berättade om – om hur en liten vindpust kan orsaka en orkan.

Tyvärr behövs det nog just en orkan för att ändra den israeliska politiken – men den kan skapas om tillräckligt många fjärilar slår med sina vingar. Jag tror att det är vanliga människor – som ni och jag – som kan förändra saker i grunden. Stora män och kvinnor i världens stora stater har i åratal genom sina insatser bevisat att de inte kan lösa problemen. Ondskan har kvarstått – i vissa fall oförändrad, i många fall ökad i styrka.

Vi måste lära oss att leva tillsammans – oavsett religion, kultur, hudfärg och utbildning. Och det tror jag att alla vanliga människor håller med om – israeler, palestinier, svenskar, bosnier – alla. Men, det är inget som kommer till oss utan egna insatser. Att ”göra ingenting” – ”to do nothing” är ingen strategi för oss människor på jorden.

Utan Sverige hade jag inte varit någonting. Jag har fått ett nytt hemland. En stabil plattform som gett mig den nödvändiga styrkan.

Att göra någonting. Det tänker jag fortsätta med.

Tack för allt stöd jag fått från er.

John Curovac
************************************************************************
ENGLISH
John Curovacs own words:

18th century politician, Sir Edmund Burke, once said: "The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing.

To me, Burke's words represent a fundamental truth, and have served as a motto for me since I was a teenager.

As a 16 year old adolescent in the war plauged Bosnia, I personally got to experience the feeling of being exposed and powerless. Nobody protested – not even my father, who I had always admired, could do or say anything. My whole family’s fate was determined by the arbitrary rage of other human beings. The events that occurred back then, changed me as a human being, and will forever have an impact on my life.

I have waited 18 years to get a chance to raise my voice – to be able to influence the world and make a difference for people in need. I have, perhaps more than most people, been able to relate to the situations of jews and palestinians. I know, perhaps more than others, what it’s like to be on your knees in front of a barrel of a gun. I can, perhaps more than others, relate to the Palestinians in Gaza. They become part of my family – my sisters and my brothers.

What I have done is not that much. It’s not even hard – it’s easy. But it is something. And all good men can do just that: Something! It is when we choose to look the other way and do nothing that the world becomes a less friendly place. What I have done can be compared to the butterfly effect – the wind generated by the flap of a butterfly’s wings can in the long term create a hurricane.

Unfortunately that might just be what is needed in order to change the politics of Israel –a hurricane! And if enough butterflys can flap their wings, there is no reason we can’t create a hurricane. I think that it’s ordinary people like you and me who can change things from its core. ”Big” men and women in the powerful countries all over the world have had decades to prove that they can’t provide solutions. Evil has triumphed.

We, as human beings, must learn to live in peace – despite differences in religion, culture, colour and education. And I think most ordinary people would agree with me – Israelees, Palestinians, Swedes, Bosnians – everybody. But it’s not something that will come to us automatically. ”To do nothing” is not a long term strategy for us.

Hadn’t it been for Sweden, God knows what I would have been today. I now have a new place to call home. A solid foundation that has given me the strength necessary to succeed.

To do something – that will continue to be my strategy.

Thank you for all your support

John Curovac

Inga kommentarer: